Prevádzka:
Železničiarska 15,
Nitra
0903 282 363

0907 705 853

Firma GEOTOP Nitra s.r.o.Poskytuje vybrané služby v odbore geodézie a katastra nehnuteľnosti, ktoré zahŕňajú nasledovné ponuky:


Vyhotovenie geometrického plánu:

- na zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia

- na zameranie rozostavanej stavby

- na oddelenie pozemku

- na rozdelenie pozemkov

- na určenie (usporiadanie) vlastníckych práv k pozemku

- na zameranie vecného bremena (právo prechodu, uloženia inžinierskych sietí,...)

- atď


Vytýčenie:

- stavby

- hranice pozemku


Podklady pre architektov:

- polohopisné a výškopisné zameranie


Porealizačné zameranie stavieb,...


Mapové podklady:

- vektorizácia máp


Identifikácia parciel


Poradenstvo